Categorized | Cestovanie

Najčastejšie otázky v oblasti merania energií. Čo nariaďuje nová legislatíva a kedy je najlepšie prístroje vymeniť?

26. 04. 2022 - tengu

Napriek tomu, že nové zákony o energetickej efektívnosti vstupujú do platnosti až na začiatku roka 2027, odporúčame vám pripravovať sa na zmeny postupnými krokmi už teraz. Nová legislatíva prináša množstvo zmien, ktoré môžu byť nesprávne interpretované. Otázniky okolo slovenskej legislatívy v oblasti merania spotreby a smart meteringu objasňuje nasledujúci článok.

1. 1. 2021 nadobudla účinnosť nová legislatíva vyžadujúca funkciu diaľkového odpočtu u meračov tepla a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov. Povinnosť prevádzkovať takéto merače však nastáva až od roku 2027. Spoločenstvo vlastníkov či správcovia bytových domov by však nákup niektorých prístrojov mali zvážiť už teraz. Každý merač má totiž zo zákona stanovenú platnosť overenia alebo svoju životnosť. Pokiaľ termín jeho výmeny vychádza až po roku 2027, je už teraz nevýhodné investovať do prístrojov bez funkcie diaľkového odpočtu.

Vodomerov na studenú vodu sa táto legislatíva netýka, teplých vodomerov sa však čoskoro bude

Overovací cyklus pre bytové vodomery je 5 rokov. Po skončení tohto obdobia, končí platnosť metrologického overenia meradiel. Musia byť vymenené za nové alebo sa musia následne overiť, pretože podliehajú následnému overeniu. Metrologické overenie vykonáva autorizovaná osoba.

„Dôležité je podotknúť, že legislatíva z roku 2021 sa netýka vodomerov na teplú vodu. Toto je však chyba zákonodarcov, pretože ich pôvodný zámer bol, aby do tohto nariadenia vodomery na teplú vodu patrili tiež,“ vysvetľuje Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti Enbra Slovakia, ktorá sa zaoberá meraním spotreby vody.

Táto formulácia novely zákona 321/2014 Z. z. z roku 2021 sa však už upravuje. V pripravovanej novele 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike je preto táto povinnosť doplnená. „Odhadujem, že novela by mala byť schválená ešte tento rok v lete,“ dopĺňa Slobodník.

Vodomery v bytových domoch nainštalované tento rok tak budú musieť prejsť prvým overením v priebehu roku 2027, ale už od 1. 1. 2027 budú musieť spĺňať podmienky na diaľkový odpočet. Napriek tomu, že je vo väčšine prípadov možné rádiový modul inštalovať až dodatočne, takéto riešenie vyžaduje dodatočnú návštevu technika a teda náklady navyše. Preto je už teraz výhodnejšie nainštalovať vodomery na teplú vodu s rádiovým modulom.

Na rozdiel od vodomerov na teplú vodu, povinnosť inštalácie vodomerov na studenú vodu s funkciou diaľkového odpočtu nie je a ani sa neplánuje. „V tomto prípade nedáva príliš zmysel nainštalovať merače, alebo moduly s funkciou diaľkového odpočtu iba pre teplú vodu a pre studenú vodu nie. Znamenalo by to, že síce všetky merače v byte budú diaľkovo odčítateľné bez vstupovania do bytu, ale kvôli ročnému odpočtu studenej vody by musel byť vykonaný vstup do bytu. Diaľkové odpočty by tak prišli o jednu zo svojich hlavných predností.“ poukazuje Slobodník.

Od roku 2023 dáva zmysel inštalovať merače tepla výhradne s diaľkovým odpočtom

Nová legislatíva sa okrem vodomerov na teplú vodu dotýka aj meračov tepla. Keďže ich overovací cyklus je 4 roky, všetky elektronické prístroje sprevádzkované po začiatku roku 2023 by už funkciu diaľkového odpočtu mali mať. „Niektoré prístroje, malé dimenzie MT (DN15/20), kompakty a polokompakty, nie je možné vybaviť funkciou rádiového odpočtu dodatočne. Preto ich nebude možné prevádzkovať ani po overení a budú musieť byť vyradené,“ upozorňuje Slobodník.

V bytových domoch sa na vykurovacie telesá často inštalujú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN). Ich životnosť je približne 10 rokov. „Ak prišiel čas ich výmeny, v tomto prípade už dáva zmysel len inštalácia PRVN s funkciou diaľkového odpočtu. Najneskôr k 1. 1. 2027 však už budú musieť byť všetky PRVN vybavené funkciou diaľkových odpočtov alebo budú musieť byť za takéto PRVN vymenené,“ vysvetľuje Slobodník.

Okrem toho, že merače s funkciou diaľkového odpočtu riešia problém s obťažovaním vlastníkov bytov pri vykonávaní fyzických odpočtov, tak hlavnou prednosťou a účelom tejto technológie je možnosť regulovať svoju spotrebu a náklady vďaka pravidelným informáciám o svojej spotrebe.

 „Inteligentné meradlá sa od roku 2027 stanú konečne aj na Slovensku štandardom. Nielenže obmedzia plytvanie energiami, ale dokážu identifikovať aj poruchu vodomeru, spätný tok vody alebo jej únik či nefunkčnú termostatickú hlavicu,“ dodáva Slobodník.

Nie je možné vkladať komentáre

Rubriky

Archiv

best rated essay writing services